Üyelik Sözle?mesi

1- ??bu Üyelik Sözle?mesi Fuli? Butik ba?l? i?tirakleri (Bundan böyle Fulis olarak an?lacakt?r) taraf?ndan, www.fulisbutik.com web sitesinin kullan?lmas?na ili?kin kurallar? ve ?artlar? belirlemek amac?yla haz?rlam??t?r.
2- Fuli?, Sözle?meyi onaylayan üyelerine kampanya ve duyurular? düzenli olarak gönderir ve online al??veri? yapmas?na olanak verir.
3– www.fulisbutik.com web sitesi ?irket web sitesidir, devredilemez ya da sat?lamaz.
4- Üye kendisinin belirleyece?i bir “?ifre” ye sahip olur. Kullan?c? diledi?i zaman ?ifresini de?i?tirebilir. Fulis’e üye güvenli?i konusunda tüm önlemleri alm?? bulunmaktad?r. Üyeler ise üye güvenli?inden kendileri de sorumludur. Fuli?, mü?terilerinden hiçbir ?ekilde ?ifre bilgisini istememektedir. www.fulisbutik.com, ?ifre kullan?m?ndan do?acak problemlerden kesinlikle sorumlu de?ildir.
Kay?t s?ras?nda vermi? oldu?unuz e-mail adresi üyeye özeldir ve tek üyelik olu?turma imkan?na sahiptir; ayn? e-mail adresi ile iki farkl? üyeli?iniz olamaz. “?ifre” sadece kullan?c? taraf?ndan bilinir.
Kullan?c?n?n üyelik gerektiren servislere ba?lanabilmesi için kay?t s?ras?nda girdi?i e-mail adresi ve ?ifresini girmesi gerekmektedir.
5- Üye, www.fulisbutik.com ’ye verdi?i ki?isel ve al??veri? bilgilerinin taraf?na kampanya uygulamalar? sunulmas? amac?yla www.fulisbutik.com’un kendisiyle ileti?ime geçmesini kabul eder.
6- Üye, www.fulisbutik.com’a üye olurken vermi? oldu?u eksik ve yanl?? bilgi nedeniyle u?rayaca?? zararlardan yaln?zca kendisinin sorumlu oldu?unu, yanl?? bilgi vermesi durumunda ve i?bu sözle?menin Üye taraf?ndan ihlali halinde, Fuli? ‘in tek tarafl? olarak herhangi bir ihbara ve ihtara ihtiyaç duymaks?z?n üyeli?ini sona erebilece?ini kabul eder.
7- Üye, tüm haklar? Fuli?’e ait olan ve www.fulisbutik.com üzerinde yer alan bilgi, belge, yaz?l?m, tasar?m, grafik, yaz?, görsel, video vb. eserleri veya herhangi bir içeri?i kopyalamayaca??n?, ço?alt?p yay?nlamayaca??n?, pazarlamayaca??n? kabul ve taahhüt eder.
8- www.fulisbutik.com herhangi bir zamanda sistemin çal??mas?n? geçici bir süre ask?ya alabilir veya tamamen durdurabilir. Fuli?’in sistemin geçici bir süre ask?ya al?nmas? veya tamamen durdurulmas?ndan dolay? www.fulisbutik.com üyelerine veya üçüncü ?ah?slara kar?? hiçbir sorumlulu?u olmayacakt?r.
www.fulisbutik.com kullan?c? ad? ve ?ifresini do?ru ?ekilde girmi? olmas?na ra?men Üyenin sisteme giri?ini veya yeni bir ?ifre almas?n? neden belirtmeksizin engelleyebilir.
www.fulisbutik.com kendi üretti?i ve/veya d??ar?dan sat?n ald??? bilgi, belge, yaz?l?m, tasar?m, grafik vb. eserlerini mülkiyetten do?an telif haklar?na sahiptir.
Üyelerin üretti?i ve yay?nlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yükledi?i bilgi, belge, yaz?l?m, tasar?m, grafik vb. eserler izinsiz kullan?lamaz.
www.fulisbutik.com’da sat??a sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini de?i?tirme yetkisi münhas?ran www.fulisbutik.com’a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oldu?u takdirde münhas?r seçme yetkisi kendisinde olmak ?art?yla www.fulisbutik.com hatay? düzelterek ürün teslimat? yapabilir veya sipari?i iptal ederek, sipari? tutar?n? mü?teri hesab?na iade edebilir.
www.fulisbutik.com, üyenin ba?ka web sitelerine geçi?ini sa?layabilir. Bu takdirde üyenin geçi? yapaca?? sitelerin içeri?inden www.fulisbutik.com sorumlu de?ildir.
Fuli? ileride do?acak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amac?yla i?bu sözle?menin uygulanmas?nda de?i?iklik yapabilece?i gibi, mevcut maddelerini de?i?tirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. www.fulisbutik.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönü?türebilir, ilave servisler açabilir, baz? servislerini k?smen veya tamamen de?i?tirebilir veya ücretli hale dönü?türebilir.
9- Üye bu sözle?meden do?abilecek ihtilaflarda Fuli?’in defter kay?tlar?yla, mikrofilm, mikrofi? ve bilgisayar kay?tlar?n?n HMK 193. vd maddeleri anlam?nda muteber, ba?lay?c?, kesin ve münhas?r delil te?kil edece?ini ve bu maddenin delil sözle?mesi niteli?inde oldu?unu kabul ve taahhüt eder. Fuli? kay?tlar?na yönelik her türlü itiraz ile bunlar?n usulüne uygun tutuldu?u hususunda yemin teklif hakk?ndan pe?inen feragat etti?ini kabul, beyan ve taahhüt eder.
10- Bu sözle?meyle ilgili olarak ç?kabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözle?medeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuat? uygulanacakt?r.
11- ??bu sözle?menin uygulanmas?ndan do?abilecek her türlü uyu?mazl?klar?n çözümünde T.C. ?zmir Merkez Mahkemeleri ile ?cra Müdürlükleri yetkili olacakt?r.
12- Üye, üye kay?t formu doldurduktan ve ?ifre ald?ktan sonra bu sözle?me taraflar aras?nda süresiz olarak yürürlü?e girer.
13- Fuli? diledi?i zaman bu sözle?meyi tek tarafl? olarak feshedebilir.

?????????? ????? ?? ???????????? ????? ????? ??get a loan instantly with bad credit