Mesafeli Sat?? Sözle?mesi

Madde 1- Taraflar
1.1. Sat?c? :
Ünvan? : Fuli? Butik – Hacer Yüce
Adresi : Ali Çetinkaya Bulv. No:67/B Alsancak / ?zmir
1.2. Al?c? :
www.fulisbutik.com Sitesi üzerinden Web Tasar?m ve Yaz?l?m Hizmetlerini alarak ödemesini sistem üzerinde belirtilen
ödeme yöntemlerinden herhangi birisiyle tamamlam?? olanlar.

Madde 2- Konu
??bu sözle?menin konusu, ALICI’n?n SATICI’ya ait www.fulisbutik.com internet sitesinden elektronik ortamda sipari?ini
www.fulisbutik.com web sitesinden yapt??? a?a??da nitelikleri ve sat?? ücreti belirtilen ürünün sat??? ve teslimi ile ilgili
olarak 4077 say?l? Tüketicilerin Korunmas? Hakk?ndaki Kanun ve Mesafeli Sözle?melere Dair Yönetmelik hükümleri gere?ince taraflar?n
hak ve yükümlülüklerinin saptanmas?d?r.

Al?c?, sat?c?n?n isim, unvan, aç?k adres, telefon ve di?er eri?im bilgileri , sat??a konu mal?n temel nitelikleri, vergiler dahil
olmak üzere sat?? fiyat? , ödeme sekli, teslimat ko?ullar? ve masraflar? vs. sat??a konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma”
hakk? ile ilgili bilgileri , ?ikayet ve itirazlar?n? iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda aç?k , anla??l?r ve internet
ortam?na (www.fulisbutik.com ) sitesinde uygun ?ekilde sat?c? taraf?ndan bilgilendirildi?ini , bu ön bilgileri elektronik ortamda
teyit etti?ini ve sonras?nda mal sipari? verdi?ini is bu sözle?me hükümlerince kabul ve beyan eder.
www.fulisbutik.com web sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve ALICI taraf?ndan verilen sipari? üzerine düzenlenen fatura is bu
sözle?menin ayr?lmaz parçalar?d?r.

Madde 3- Sözle?me Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri
Elektronik ortamda al?nan Hizmet/Hizmetlerin cinsi ve türü, içeri?i,süresi,verilme biçimi, sat?? bedeli, ödeme ?ekli, teslim alacak
ki?i, teslimat adresi, fatura bilgileri, a?a??da belirtildi?i gibidir.Fatura edilecek ki?i ile sözle?meyi yapan ki?i ayn? olmak zorundad?r.A?a??da yer alan bilgiler do?ru ve eksiksiz olmal?d?r. Bu bilgilerin do?ru olmad??? veya noksan oldu?u durumlardan do?acak zararlar? tamam?yla kar??lamay? al?c? kabul eder ve ayr?ca bu durumdan olu?abilecek her türlü sorumlulu?u al?c? kabul eder.
SATICI gerekli gördü?ü durumlarda, ALICI’n?n vermi? oldu?u bilgiler gerçekle örtü?medi?inde, sipari?i durdurma hakk?n? sakl?
tutar. SATICI sipari?te sorun tespit etti?i durumlarda ALICI’n?n vermi? oldu?u telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya
ula?amad??? takdirde sipari?in yürürlü?e koyulmas?n? 15 (onbe?) gün süreyle dondurur. ALICI’n?n bu süre zarf?nda SATICI ile konuyla
ilgili olarak ileti?ime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap al?namazsa SATICI, her iki taraf?n da zarar
görmemesi için sipari?i bedelini geri ödemeksizin iptal eder.

Al?nan Hizmet /Hizmetler :
Ad? , kodu : ; … içeri?i
Toplam Sat?? Bedeli : …. -TL
Ödeme ?ekli : Kredi Kart?/Banka Havalesi (EFT)
Teslim Edilecek Ki?i :
Telefon numaras? :
Teslim Edilecek Adres :
Fatura Edilecek Ki?i/Kurum :
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi Sicil Numaras? :

Madde 4- Sözle?me Tarihi ve Mücbir Nedenler
Sözle?me tarihi, ALICI taraf?ndan sipari?in verildi?i tarih olan ../../…. tarihidir. Sözle?menin imzaland??? tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, taraflar?n kontrolleri d???nda geli?en, ortaya ç?kmas?yla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözle?me ile yüklendikleri borç ve sorumluluklar?n? k?smen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunlar? zaman?nda yerine getirmelerini olanaks?zla?t?ran durumlar, mücbir sebep (Do?al afet, sava?, terör, ayaklanma, de?i?en mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve ileti?im tesislerinde önemli ölçüde ar?za vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep ?ahs?nda gerçekle?en taraf, di?er tarafa durumu derhal ve yaz?l? olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devam? esnas?nda taraflar?n edimlerini yerine getirememelerinden dolay? herhangi bir sorumluluklar? do?mayacakt?r. ??bu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek tarafl? olarak fesih hakk? do?mu? olacakt?r.

Madde 5- Sat?c?n?n Hak ve Yükümlülükleri
Sat?c?, 4077 say?l? Tüketicilerin Korunmas? Hakk?ndaki Kanun ve Mesafeli Sözle?melere Dair Yönetmelik hükümleri uyar?nca sözle?mede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller d???nda eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 18 (on sekiz) ya??ndan küçük ki?iler www.fulisbutik.com web sitesinden al??veri? yapamaz. Sat?c?, Al?c?n?n sözle?mede belirtti?i ya??n?n do?ru oldu?unu esas alacakt?r. Ancak Al?c?n?n ya??n? yanl?? yazmas?ndan dolay? sat?c?ya hiçbir ?ekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

Sistem hatalar?ndan meydana gelen fiyat yanl??l?klar?ndan www.fulisbutik.com sorumlu de?ildir. Buna istinaden Sat?c?,
internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasad??? yollarla internet sitesine yap?labilecek müdahaleler sebebiyle ortaya
ç?kabilecek tan?t?m, fiyat hatalar?ndan sorumlu de?ildir. Sistem hatalar?na dayal? olarak Al?c? ,Sat?c?dan hak iddias?nda bulunamaz.
www.fulisbutik.com‘ den kredi kart? (Visa, MasterCard , vs. ) ya da Banka havalesi ile al??veri? yap?labilir. Sipari? tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yap?lmayan sipari?ler iptal edilir. Sipari?lerin i?leme al?nma zaman?, sipari?in verildi?i an de?il, kredi kart? hesab?ndan gerekli tahsilat?n yap?ld??? ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplar?na ula?t??? belirlenen and?r. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi Sat?c? ile görü?ülmeden gerçekle?tirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

Madde 6- Al?c?n?n Hak ve Yükümlülükleri
Al?c?, sözle?mede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler d???nda eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
Al?c?, sipari? vermekle birlikte i? sözle?me hükümlerini kabul etmi? say?ld???n? ve sözle?mede belirtilen ödeme ?ekline uygun
ödemeyi yapaca??n? kabul ve taahhüt eder.

Al?c?, www.fulisbutik.com internet sitesinden sat?c?n?n isim, unvan, aç?k adres, telefon ve di?er eri?im bilgileri , sat??a konu
olan E?itim ,Dan??manl?k ve Terapi Hizmetinin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere sat?? fiyat? , ödeme sekli, sunulma ko?ullar? ve masraflar? vs. sat??a konu olan hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakk? ile ilgili bilgilendirildi?ini ve bu hakk?n ne durumlarda kullan?laca?? , ?ikayet ve itirazlar?n? iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda aç?k , anla??l?r ve internet ortam?na uygun ?ekilde bilgi sahibi oldu?unu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit etti?ini kabul ve beyan eder.

Bir önceki maddeye ba?l? olarak Al?c?, hizmet sipari? ve ödeme ko?ullar?n?n, hizmet al?m talimatlar?n?n , olas? durumlara kar??
al?nan tedbirlerin ve yap?lan uyar?lar?n oldu?u www.fulisbutik.com sipari?/ödeme/kullan?m prosedürü bilgilerini okuyup bilgi
sahibi oldu?unu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdi?ini beyan eder.Al?c?, i?bu sözle?menin 4.maddesinde belirtilen mücbir sebep(ler) vuku bulmad?kça ,sat?n ald??? hizmeti iptal edemeyece?ini kabul ve taahhüt eder.

Madde 7- Sipari?/Ödeme Prosedürü
Sipari?:
Al??veri? sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutar? (Taksitli i?lemlerde toplam taksit tutarlar?) al?c? taraf?ndan onayland?ktan sonra, ilgili banka kart?n?n posu üzerinden i?leme al?n?r. Bu nedenle sipari?ler, onayland?ktan sonra Al?c?ya onay bilgisi içeren e-mail gönderilir.
Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kart? ile ilgili ortaya ç?kabilecek problemler al?c?ya sözle?mede belirtti?i telefon/faks/e-mail yollar?ndan biri veya bir kaç? kullan?lmak sureti ile bildirilir. Gerekirse al?c?dan bankas? ile görü?mesi istenebilir. Sipari?lerin i?leme al?nma zaman?, sipari?in verildi?i an de?il, kredi kart? hesab?ndan gerekli tahsilat?n yap?ld??? ya da havalenin (EFT’ nin) sat?c? hesaplar?na ula?t???n?n belirlendi?i and?r.Sat?c? ;?stisnai olarak hakl? bir nedenle sözle?me konusu hizmetin verili? tarihini de?i?tirebilir.

Ödeme:
www.fulisbutik.com ‘den, internet ortam?nda kredi kart? bilgilerini kullanmak istemeyen al?c?lara nakit havale ile sipari? imkanlar? sunulmu?tur. Havale ile ödemede al?c? kendisine en uygun bankay? seçip havalesini yapabilir. E?er EFT yap?lm??sa hesaba geçme tarihi dikkate al?nacakt?r.

Al?c? kredi kart? ile ödeme yapmay? tercih etmi? ise Al?c?, ilgili faiz oranlar?n? ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankas?ndan ayr?ca teyit edece?ini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gere?ince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Al?c? aras?ndaki “Kredi Kart? Sözle?mesi” kapsam?nda uygulanaca??n? kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8- Sevkiyat/Teslimat Prosedürü Sat?n al?nan hizmetin verilmesi :
Sipari? onay? mailinin gönderilmesiyle birlikte, Al?c? ;içeri?ini www.fulisbutik.com ‘dan okuyup ,sat?n alm?? oldu?u hizmetin verili? yeri,tarihi ile ilgili ,sistemde belirtmi? oldu?u e-mail adresi arac?l???yla bilgilendirilir.

Teslimat:
Al?c?n?n www.fulisbutik.com ‘dean sat?n ald??? hizmeti, Sipari? onay? mailinin gönderilmesinden ve sözle?menin kurulmas?ndan itibaren,30 gündür. Al?c?ya önceden yaz?l? olarak veya bir sürekli veri ta??y?c?s?yla bildirilmek ko?uluyla bu süre al?c?n?n ve sat?c?n?n uygunlu?una göre,kar??l?kl? mutabakata var?larak uzat?labilir.

Madde 9- Ürün ?ade ve Cayma Hakk?na ?li?kin Prosedürü Ürün ?ade:
Al?c?, i?bu sözle?menin 4.maddesinde belirtilen mücbir sebep(ler) vuku bulmad?kça ,sat?n ald??? hizmeti iptal/iade edemeyece?ini kabul ve taahhüt eder.

Madde 10-Garanti
www.fulisbutik.com sitesinden sat?n al?nan hizmetler ,?irketin garantisi alt?ndad?r.Kar??l?kl? belirtilen zaman(lar)da ilgili hizmetin verilecektir.
Sat?c?n?n garanti sorumlulu?u yaln?zca 4077 say?l? kanun kapsam?na giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki i?ler için Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerli olacakt?r.

Madde 11- Gizlilik
Al?c? taraf?ndan i? bu sözle?mede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amac? ile Sat?c?ya bildirdi?i bilgiler sat?c? taraf?ndan 3. ?ah?slarla payla??lmayacakt?r.Sat?c? bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunlulu?un mevcudiyeti çerçevesinde aç?klayabilecektir. Ara?t?rma ehliyeti belgelenmi? her türlü adli soru?turma dahilinde Sat?c? kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sa?layabilir.

Kredi Kart? bilgileri kesinlikle saklanmaz,Kredi Kart? bilgileri sadece tahsilat i?lemi s?ras?nda ilgili bankalara güvenli bir ?ekilde iletilerek provizyon al?nmas? için kullan?l?r ve provizyon sonras? sistemden silinir.Al?c?ya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yaln?zca Sat?c? taraf?ndan standart hizmet/hizmetler ve bilgilendirme prosedürleri için kullan?l?r.

Madde 12- Uyu?mazl?k Durumunda Yetkili Mahkeme ve ?cra Daireleri
??bu sözle?menin uygulanmas?ndan kaynaklanan uyu?mazl?k halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanl???nca her y?l Aral?k ay?nda ilan edilen de?ere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Al?c?’n?n veya Sat?c?’n?n yerle?im yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.Sipari?in gerçekle?mesi durumunda Al?c? i?bu sözle?menin tüm ko?ullar?n? kabul etmi? say?l?r.

?????? ????????? ?????? ???? ?????? ????????????????? ???? ??? ??????